Friday, February 15, 2008

ஒரு தந்தையின் கடிதம்

ஒரு தந்தை தன் மகனைத் துவக்கப் பள்ளியில் சேர்த்தார். அவர் தன் மகனுக்கு அறிவுரை சொல்லவில்லை. பள்ளி ஆசிரியருக்கு அவர் எழுதிய கடிதங்களின் சில பகுதிகள்!
தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளவும், வெற்றியைக் கொண்டாடவும் என் மகனுக்குக் கற்றுக் கொடுங்கள்.
பொறாமையிலிருந்து அவன் விலகியே இருக்கட்டும்.வானப்பறவைகள், தேனீக்கள், சூரியன், பசுமையான செடிகள், மலர்கள் இவற்றை ரசிக்க அவனுக்குக் கற்றுக் கொடுங்கள்.
பிறரை ஏமாற்றுவதை விட, தோற்பது கண்ணியம் என்று அவனுக்குக் கற்றுக் கொடுங்கள்.
சுய சிந்தனையில் நம்பிக்கை கொள்ளச் சொல்லுங்கள்.
மென்மையானவர்களிடம் மென்மையாகவும், உறுதியானவர்களிடம் உறுதியாகவும் நடந்து கொள்ளக் கற்றுக் கொடுங்கள்.
குற்றம் குறை கூறுபவர்களை அவன் அலட்சியப்படுத்தட்டும்.அளவுக்கு அதிகமாய் இனிமையாகப் பேசுபவர்களிடம் அவன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
தன் மனதுக்கு சரி என்று தோன்றுவதை அவன் துணிந்து நின்று போராடி நிறைவேற்ற அவனைப் பழக்குங்கள்.

Tuesday, November 20, 2007

Improve your Memory with a good night's Sleep.....

Sleep is essential for memory consolidation as well as overall health. Research suggests that six to eight hours of sleep a night is ideal for most people. Perhaps even more important than the amount of sleep is the quality of sleep. For better sleep and memory, try the following:
‧ Establish and maintain a consistent sleep schedule and routine. Go to bed at the same time each night and wake up at the same time each morning.
‧ Plan to do your most vigorous exercise early in the day. Exercising in the hours immediately before bedtime causes physiological changes that interfere with sleep.
‧ Avoid coffee and other sources of caffeine (e.g., chocolate, many soft drinks, some brands of aspirin, many types of tea) after midmorning, because caffeine is a stimulant that can keep you awake for hours afterward.
‧ Avoid napping during the daytime. Napping can disrupt your natural sleep cycle and prevent you from feeling tired enough to fall asleep at night.
‧ Don't take sleeping pills unless nothing else works. If you do take a prescription sleep medicine, work with your doctor to use it effectively but only on a short-term basis.
‧ Don't try to sleep if you're not tired; otherwise you'll set yourself up for tossing and turning. If you're still awake after about 20 minutes in bed, get up and read awhile to relax.

10 Strategies to Improve Memory

Normal age-related changes in the brain can slow some cognitive processes, making it a bit harder to learn new things quickly or to ward off distractions. The good news is that, thanks to decades of research, most of us can sharpen our minds with proven, do-it-yourself strategies. Here are some ways to boost your ability to remember as you age.


1. Believe in Yourself.Myths about aging can contribute to a failing memory. Middle-aged and older learners do worse on memory tasks when exposed to negative stereotypes about aging and memory, and better if exposed to messages about memory preservation into old age.
2. Economize your Brain use. Take advantage of calendars and planners, maps, shopping lists, file folders, and address books to keep routine information accessible. Designate a place at home for your glasses, keys, and other items you use frequently.
3. Organize your Thoughts.New information that's broken into smaller chunks, such as the hyphenated sections of a phone number or social security number, is easier to remember than a single long list, such as financial account numbers or the name of everyone in a classroom.
4. Use all your Senses. The more senses you use when you learn something, the more of your brain will be involved in retaining the memory. For example, odors are famous for conjuring memories from the distant past, especially those with strong emotional content, such as the scent of your grandmother's freshly baked cookies.
5. Expand your Brain.Widen the brain regions involved in learning by reading aloud, drawing a picture, or writing down the information you want to learn (even if you never look back at your notes). Just forming a visual image of something makes it easier to remember and understand; it forces you to make the information more precise.
6. Repeat after me. When you want to remember something you have just heard or thought about, repeat it out loud. For example, if you've just been told someone's name, use it when you speak with him or her: "So, John, where did you meet Camille?"
7. Space it out.Instead of repeating something many times in a short period, as if you were cramming for an exam, re-study the essentials after increasingly longer periods of time — once an hour, then every few hours, then every day. Spacing out periods of study is particularly valuable when you are trying to master complicated information.
8. Make a mnemonic. Mnemonic devices are creative ways to remember lists. They can take the form of acronyms — such as the classic "Every good boy does fine," to remember the musical notes E, G, B, D, and F on the lines of the treble clef. For older learners, a particularly helpful system is a story mnemonic — that is, a brief narrative in which each item cues you to remember the next one.
9. Challenge Yourself.Engaging in activities that require you to concentrate and tax your memory will help you maintain skills as you age. Discuss books, do crossword puzzles, try new recipes, travel, and undertake projects or hobbies that require skills you aren't familiar or comfortable with.
10. Take a Course. Memory-improvement courses are becoming more popular. If you decide to try one, choose a program run by health professionals or experts in psychology or cognitive rehabilitation. Stay away from courses that center on computer or concentration games, which generally won't help you with real-life memory problems. Select a course that focuses on practical ways to manage everyday challenges.

Thursday, October 25, 2007

Living in 2007


YOU KNOW YOU ARE LIVING IN 2007 when...
1. You accidentally enter your password on the microwave.

2. You haven't played Solitaire with real cards in years.

3. You have a list of 15 phone numbers to reach your family of 3.

4. You e-mail the person who works at the desk next to you.

5. Your reason for not staying in touch with friends and family is that they don't have e-mail addresses.

6. You pull up in your own driveway and use your cell phone to see if anyone is home to help you carry in the groceries.

7. Every commercial on television has a web site at the bottom of the screen.

8. Leaving the house without your cell phone, which you didn't have the first 20 or 30 (or 60) years of your life, is now a cause for panic and you turn around to go and get it.

10. You get up in the morning and go on line before getting your coffee.

11. You start tilting your head sideways to smile. : )

12 You're reading this and nodding and laughing.

13. Even worse, you know exactly to whom you are going to forward this message.

14. You are too busy to notice there was no #9 on this list.

15. You actually scrolled back up to check that there wasn't#9 on this list

AND NOW YOU ARE LAUGHING at yourself.

TAX STRUCTURE IN INDIA


1) Qus. : What are you doing?

Ans.: Business.

Tax: PAY PROFESSIONAL TAX!

2) Qus. : What are you doing in Business?

Ans.: Selling the Goods.

Tax: PAY SALES TAX!!

3) Qus. : From where are you getting Goods?

Ans.: From other State/Abroad

Tax: PAY CENTRAL SALES TAX, CUSTOM DUTY & OCTROI!

4) Qus. : What are you getting in Selling Goods?

Ans.: Profit.

Tax: PAY INCOME TAX!

5) Qus. : Where you Manufacturing the Goods?

Ans.: Factory.

Tax: PAY EXCISE DUTY!

6) Qus. : Do you have Office / Warehouse/ Factory?

Ans.: Yes

Tax: PAY MUNICIPAL & FIRE TAX!

7) Qus. : Do you have Staff?

Ans.: Yes

Tax: PAY STAFF PROFESSIONAL TAX!

8) Qus. : Doing business in Millions?

Ans.: Yes

Tax: PAY TURNOVER TAX!

9) Qus. : Are you taking out over 25,000 Cash from Bank?

Ans.: Yes, for Salary.

Tax: PAY CASH HANDLING TAX!

10) Qus. : Where are you taking your client for Lunch & Dinner?

Ans.: Hotel

Tax: PAY FOOD & ENTERTAINMENT TAX!

11) Qus. : Are you going Out of Station for Business?

Ans.: Yes

Tax: PAY FRINGE BENEFIT TAX!

12) Qus. : Have you taken or given any Service/s?

Ans.: Yes

Tax : PAY SERVICE TAX!

13) Qus. : How come you got such a Big Amount?

Ans.: Gift on birthday.

Tax: PAY GIFT TAX!

14) Qus. : Do you have any Wealth?

Ans.: Yes

Tax: PAY WEALTH TAX!

15) Qus. : To reduce Tension, for entertainment, where are you going?

Ans.: Cinema or Resort.

Tax: PAY ENTERTAINMENT TAX!

16) Qus. : Have you purchased House?

Ans.: Yes

Tax : PAY STAMP DUTY & REGISTRATION FEE !

17) Qus. : How you Travel?

Ans.: Bus

Tax: PAY SURCHARGE!

18) Qus. : Any Additional Tax?

Ans.: Yes

Tax: PAY EDUCATIONAL, ADDITIONAL EDUCATIONAL & SURCHARGE ON ALL THE CENTRAL GOVT.'s TAX !!!

19) Qus. : Delayed any time Paying Any Tax?

Ans.: Yes

Tax: PAY INTEREST & PENALTY

Saturday, August 18, 2007

I BELEIVE

1. I believe that life is there to enjoy.

2. I believe crushes are there to crush hearts.

3. I believe true love is there from the start.

4. I believe you should give people chances.

5. I believe you should treat people the same because you never know what they will do for you in the future.6. I believe that good things will come to people who work hard.

7. I believe great things come to people who never give up.

8. I believe silence will teach you something if you listen hard.

9. I believe that the heart leads you in the right direction if you follow it.

10. I believe friends are needed no matter who you are.

11. I believe family should stick by your side.

12. I believe God will help you if you believe in him and trust him.

13. I believe drugs destroy.

14. I believe sleep calms the soul.

15. I believe the heart and soul are more important than looks.

16. I believe trust helps the world go round.

17. I believe love brings great things.

18. I believe kids could teach adults a lot if adults would just listen.

19.I believe pets are great because they listen and love you no matter what you look like.

20. I believe you should always chase your dreams.

21. I believe hope is something everyone needs.

22. I believe you need to make time for fun.

23. I believe music soothes the soul.

24. I believe that money cannot buy happiness.

25. I believe books can take you anywhere.

26. I believe jokes have to be there to keep people sane.

27. I believe people are special the way they are.

28. I believe that true friends will last a lifetime.

29. I believe that enjoying what you do will help you enjoy life more.

30. I believe parents are more important than you think.

31. I believe the sky is the limit.

32. I believe you should shoot for the stars.

33. I believe being loved and loving are two totally different things.

34. I believe that you have to love yourself before you can love others.

35. I believe records are made to be broken.

36. I believe promises should be kept.

37. I believe brothers and sisters are made to teach.

38. I believe a simple smile can make anybody's day better.

39. I believe that being popular is not the key to life.

40. I believe in being nice to nerds because you might grow up and have to work for one.

Thursday, July 26, 2007

Some humorus sign ads

Advertisement In A Long Island Shop: Guitar, for sale....... cheap...........no strings attached.

Ad.. In Hospital Waiting Room: Smoking Helps You Lose Weight ... One Lung At A Time!

Seen on a bulletin board: Success Is Relative. More The Success, More The Relatives.

When I Read About The Evils Of Drinking...I Gave Up Reading.

My Grandfather Is Eighty And Still Doesn't Need Glasses... He Drinks Straight Out Of The Bottle.

Sign In A Bar: "Those Of You Who Are Drinking To Forget, Please Pay In Advance."

Sign In Driving School: If Your Wife Wants To Learn To Drive, Don't Stand In Her Way.Behind Every Great Man, There Is A Surprised Woman.

The Reason Men Lie Is Because Women Ask So Many Questions.

Getting Caught Is The Mother Of Invention.

Laugh And The World Laughs With You, Snore And You sleep Alone.

The Surest Sign That Intelligent Life Exists Elsewhere In The Universe Is The Fact That It Has Never Tried To Contact Us.

Sign At A Barber's Saloon In Detroit: We Need Your Heads To Run Our Business.

A Traffic Slogan: Don't Let Your Kids Drive If They are Not Old Enough Or Else They Will Never Be.

Sign In A Restaurant: All Drinking Water In This Establishment Has Been Personally Passed By The Manager.

Sign On A Famous Beauty Parlor Window: Don't Whistle At The Girls Going Out From Here. She May Be Your Grandmother !

Confusing Name


An Indian guy named "Anantharaman Subbaraman " arrived at the New York airport and ended up waiting for his visa for about 2 hours for the authorities to call his name.
He got fed up and went to them and asked why they haven't called his name yet.

They said that they have been calling him for the last 2 hours as

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

"Anotherman Superman"

Wednesday, July 25, 2007

HOPE,TRUST,CONFIDENCE

CONFIDENCE:

1 Day all villagers decided to pray for rain.On the day of prayer all people gathered & only one boy come with umbrella. THATS CONFIDENCE.

TRUST:

Trust should be like feeling of a 1 year old baby, when you throw him in tha air, he laughs....Because he know you will catch him...

HOPE:

Every night we go to bed, have no assurance to get up alive in the next morning But still we have many plans for coming day...

KEEP CONFIDENCE, TRUST IN GOD AND NEVER LOSE HOPE...

Importance of having Breakfast

Breakfast can help prevent strokes, heart attack and sudden death.Advice on not to skip breakfast!Healthy livingFor those who always skip breakfast, you should stop that habit now!You've heard many times that "Breakfast is the most important meal ofthe day." Now, recent research confirms that one of the worst practicesyou can develop may be avoiding breakfast.
Why?
Because the frequency of heart attack, sudden death, and stroke peaksbetween 6: 00a.m. and noon , with the highest incidence being between 8:00a.m. and 10:00a.m.What mechanism within the body could account for this significant jump in sudden death in the early morning hours? We may have an Answer. Platelet, tiny elements in the blood that keep us from bleeding to Deathif we get a cut, can clump together inside our arteries due to cholesterol or P plaque buildup in the artery lining. It is in the morning hours that platelets become the most activated and tend to formthese internal blood clots at the greatest frequency.
However, eating even a very light breakfast prevents the morning platelet activation that is associated with heart attacks and strokes. Studies performed at Memorial University in St.Johns, Newfoundland found that eating a light, very low-fat breakfast was critical in modifying the morning platelet activation. Subjects in the study consumed either low-fat or fat-free yogurt, orange juice, fruit, and a source of protein coming from yogurt or fat-free milk. So if you skip breakfast, it's important that you change this practice immediately in light of this research. Develop a simple plan to eat cereal, such as oatmeal or Bran.
Flakes, along with six ounces of grape juice or orange juice, and perhaps a piece of fruit. This simple plan will keep your platelets from sticking together, keep blood clots from forming, and perhaps head off a potential Heart Attack or stroke. So never ever skip breakfast

Monday, July 23, 2007

Try to figure it out

See If You Can Figure Out What These Words Have In Common......

Banana

Dresser

Grammar

Potato

Revive

Uneven

Voodoo

.

.

.

Are You Peeking

Or Have You Already Given Up?

Give It Another Try

....

Here You Go... . This Is Cool.

Answer:

In all of the words listed, if you take the first letter, place it at the end of the word, and then spell the word backwards, it will be the same word. Did you figure it out?

WINNERS VERSUS LOSERS

I got this thru' an email. There is really something in this to think. Hope you all will enjoy.


The Winner is always part of the answer;
The Loser is always part of the problem.

*********
The Winner always has a program;
The Loser always has an excuse.

*********
The Winner says, "Let me do it for you";
The Loser says, "That is not my job."

*********
The Winner sees an answer for every problem;
The Loser sees a problem for every answer.

*********
The Winner says, " It may be difficult but it is possible";
The Loser says, "It may be possible but i t is too difficult."

*********
When a Winner makes a mistake, he says, "I was wrong";
When a Loser makes a mistake, he says, "It wasn't my fault."

*********
A Winner makes commitments;
A Loser makes promises.

*********
Winners have dreams;
Losers have schemes.

*********
Winners say, "I must do something";
Losers say, "Something must be done."

*********
Winners are a part of the team;
Losers are apart from the team.

*********
Winners see the gain;
Losers see the pain.

*********
Winners see possibilities;
Losers see problems.

*********
Winners believe in win-win;
Losers believe for them to win someone has to lose.

*********
Winners see the potential;
Losers see the past.

*********
Winners are like a thermostat;
Losers are like thermometers.

*********
Winners choose what they say;
Losers say what they choose.

*********
Winners use hard arguments but soft words;
Losers use soft arguments but hard words.

*********
Winners stand firm on values but compromise on petty things;
Losers stand firm on petty things but compromise on values.

*********
Winners follow the philosophy of empathy: "Don't do to others what you would not want them to do to you";
Losers follow the philosophy, "Do it to others before they do it to you ."

*********
Winners make it happen;
Losers let it happen.

*********